当前位置: 首页 > >

5上人版五年级(上册)1_8单元词语盘点看拼音写汉字_图文

发布时间:

WORD 格式整理

五年级上册 词语盘点 第一单元 zhāo pái dān yōu jí qiè jù pà huán jìng zhī qù guāng gù kǒng pà chōng zú lǐ yóu wū yán qí shí zhī chēng gǔ lì huán rào yú lè gǎn tàn zhōuyóu sī kǎo pǐn wèi piàn duàn hū lüè yì yì fāng shì qīng pén dà yǔ háo bù yóu yù 读读记记 tān lán tōnɡ shùn kě kào péi yǎnɡ qí mǎ bǐ yù xīn fēi nà hǎn bǎo lǎn ɡ uò yǐn bào chánɡ bó zá kuì zènɡ cí shí duàn liàn jiè jiàn jī chánɡ lù lù gǔn guā làn shú liú guāng yì cǎi jīn jīn yǒu wèi tiān cháng rì jiǔ rú zuì rú chī fú xiǎng lián piān hú lún tūn zǎo bù qiú shèn jiě bēi huān lí hé qiān cháng guà dù rú jī sì kě bù yán ér yù qiān piān yí lǜ bié chū xīn cái yǔ zhòng bù tong dà xiǎn shēn shǒu xīn ān lǐ dé niàn niàn bú wàng ǒu xīn lì xuè 第二单元 读读写写 yōu fāngpiāo bó wéi dú dùn shí cí xiáng xī han lí bié dà dǐ jīng shén pǐn gé ling hún gǔ qì
专业知识分享

WORD 格式整理

mín zú qì jié mó nàn qī líng jìng yù suǒ wèi shū lǐ shuāi lǎozhēn cáng juàn huá qiáo néng shū shàn huà fēng qī xuě yā tiān lì dì dī tóu zhé jié 读读记记 diàn wū bǐnɡ xìn juàn liàn mí rén zhì shǎo lín jū chénɡ shu wán zhěnɡ tí qián chán chán ē nuó wǔ zī lín lín bō wén ɡ ān hé zhuì pánɡ xiè fú xiàn cháo shī tōnɡ shū fu yìn xiànɡ liánɡ sōu sōu pō fù shènɡ mínɡ xiānɡ lǐ shǒu wànɡ xiānɡ zhù

bì jìng shǒu dǐng

zī tài yóu qí diǎn liú piāo shí

专业知识分享

WORD 格式整理

第三单元 读读写写 mù qián shàn gè bǔ rǔ tuì huà chuí zhí jīng yàn pàn duàn tāi shēngtè zhēng shòu mìng zhēn guì jí cù jǐng bào dào qiè fàn zuì xián yí jīn shǔ yín hang tú zhǐ jí shǐ guī ding chuāng lián bǎo chí zàoyīn fèi shuǐ jí zhōng chǔ lǐ duì fù yán zhì qí jì bó wù guǎn ān rán wú yang ǒu duàn sī lián 读读记记 guāi qiǎo xùn liánɡ qīnɡ xiù jiǎo jiàn jī jǐnɡ duǒ cánɡ zhuī zhú qiánɡ liè xī liú jǐnɡ jué chù dònɡ ruì lì cuò zá tái xiǎn xiá zhǎi mián qiǎnɡ zhē bì rán ér miàn lín kē lì lái yuán fēn liè piāo fú xuē ruò róu hé xìnɡ nénɡ yī fù wěn dìnɡ zhāo huī dān diào gǔ wǎnɡ jīn lái pánɡ rán dà wù qì xiànɡ wàn qiān 第四单元 读读写写 fù jìn bǔ lāo yú ěr huī yìng jù liè shàng gōu
专业知识分享

WORD 格式整理

cāo zòng bǎi tuō yú sāi zhēng biàn jiǎo jié qǐ qiú zuǐ chún jǔ sang lǚ tú yòu huò gào jiè shí jiàn yán gé yǒng jiǔqǐ shì shōu huò fēn fù zhà yóu pián yi kě guì shí liu ài mù fēn biàn tǐ miàn yín guāng shǎn shǎn xiǎo xīn yì yì bù róng zhēng biàn yī yī bù shě 读读记记 jué zé huán bào hé ǎi mènɡ xiǎnɡ sù jìnɡ qiǎo miào shǎn xiàn dìnɡ gòu yuē dìnɡ gào cí tiǎo bō rú qī fán mào pénɡ sōnɡ shānɡ hài suǒ xìnɡ xì nì péi bàn yán jiǎn zā zuǐ liú xiè xìn lài xīng luó qí bù dà xǐ guò wàng xīn ling shǒu qiǎo yuán yuán bú duàn luò yì bù jué shòu yòng bú jìn qīng sōng zì zài bú dòng shēng sè

专业知识分享

WORD 格式整理

第六单元读读写写 dì zhèn hùn luàn ān dùn xī rì fèi xū jiān ding wā jué jué wàng bào zhà tàn xī bēi tong chàn dǒu yōng bào zāo gāo què shí zì háo téng xiě jìng yǎng qí miào chū bǎn xì jù yán lì ling gǎn chuàng zuò yuán quán jǐng gào tí xǐng qí tú jǐn shèn bǎ wò jí duān duàn yán huān shēng xiào yǔ pò làn bù kān mǎn huái xìn xīn yì rú jì wǎng 读读记记 pí bèi mánɡ lù mián tiǎn chù mō cán rěn xū ruò zhǐ jiào gǔn tànɡ hòu huǐ jiān sè tuō tà mó liàn mán yuàn lěnɡ mò shī hún luò bó zhèn ěr yù lónɡ dà chī yì jīnɡ dié dié bù xiū xuě shànɡ jiā shuānɡ lái rì fānɡ chánɡ tǎn tè bù ān liáo shènɡ yú wú 第七单元读读写写 gū liáng sǔn shī diàn táng wěi qīn rù xiāo huǐ guī bǎo huī jìn jìn fàn zhuǎn yí
专业知识分享

hóng yǎn hù

WORD 格式整理

rèn wu qí qū shī tǐ zhuì luò báo zi chóu hèn tiàowàng háo mài jǔ shì wén míng zhòng xīng gǒng yuè líng long tī tòu ting tái lóu gé shī qíng huà yì tiān nán hǎi běi qí zhēn yì bǎo mǎn qiāng nù huǒ zhǎn dīng jié tiě 读读记记 tínɡ bó gánɡ kǒu zhēn zhì chónɡ gāo jìnɡ yì tǒnɡ zhì zhún xǔ lǐ tánɡ nónɡ hòu kòu wèn qí zhì qí ɡ ān jǐ liɑnɡ chà nà xiāo yānɡ ú suǐ shānɡ hén tònɡ kǔ lǐ pào zhā gēn xuán yá jué bì

专业知识分享

WORD 格式整理

日积月累 tong chóu dí kài lín wēi bú jù yǒng wǎng zhí qián qián pū hòu jì lì wǎn kuáng lán zhōng liú dǐ zhù dà yì lǐn rán háo qíng zhuàng zhì bù qū bù náo pī jīng zhǎn jí fèn fā tú qiáng lì jīng tú zhì zhòng zhì chéng chéng shě shēng qǔ yì rèn zhòng dào yuǎn zài jiē zài lì 第八单元读读写写 yuǎn zhēng diǎn lǐ wěi yuán xié shāng wài bīn huìjí àn zhào yù dìng pái liè bō làng bào fā dàn shēng fèn dòu zhuāng yán xuān gào huān hū diàn niǔ sù lì zhān yǎng sù jìng piāo fú xuǎn jǔ qí bīng gāo cháo cì xù guāng míng gòng chǎn dǎng wàn shuǐ qiān shān sì miàn bā fāng pái shān dǎo hǎi pánɡ bó nǐ dìnɡ dì yù xùn zhí bēn fù zūn zhònɡ chóu chú àn rán cāo láo yán sù shí niǎn ɡ ān rǎo chénɡ kěn bǒ qí wéi nán shènɡ lì bǎo zhènɡ tè shū jū shù hún shēn tiáo zhou jú miàn lè hē hē
专业知识分享

WORD 格式整理

yè yǐ jì rì

duān duān zhèng zhèng

专业知识分享

WORD 格式整理

词语盘点 1 (读读写写)

溪流 警觉 触动 锐利 错杂 苔藓 狭窄 勉强 遮蔽 然而 面临 颗粒 来源 分裂 飘浮 削弱

招牌 担忧 急切 惧怕 知趣 光顾 恐怕 充足 柔和 性能 依附 稳定 朝晖 单调 古今往来 理由 屋檐 其实 支撑 鼓励 环绕 娱乐 感叹 庞然大物 气象万千 周游 思考 品味 片段 忽略 意义 方式 倾盆 大雨 毫不犹豫 (读读记记) (读读写写) 附近 捕捞 鱼饵 辉映 剧烈 上钩 操纵 摆脱 词语盘点 4

贪婪 通顺 可靠 培养 起码 比喻 心扉 呐喊 鱼鳃 争辩 皎洁 乞求 嘴唇 沮丧 旅途 诱惑 饱览 过癮 报偿 驳杂 馈赠 磁石 锻炼 借鉴 告诫 实践 严格 永久 启示 收获 吩咐 榨油 饥肠辘辘 滚瓜烂熟 流光溢彩 津津有味 天长 便宜 可贵 石榴 爱慕 分辨 体面 银光闪闪 日久 如醉如痴 浮想联翩 囫囵吞枣 不求甚解 小心翼翼 不容争辩 依依不舍 悲欢离合 牵肠挂肚 如饥似渴 不言而喻 千篇 (读读记记) 一律 别出心裁 与众不同 大显身手 心安理得 抉择 环抱 和蔼 梦想 素净 巧妙 闪现 订购 念念不忘 呕心沥血 词语盘点 2 (读读写写) 约定 告辞 挑拨 如期 开幕 激发 简易 异常 葱茏 隐约 繁茂 蓬松 伤害 索性 细腻 陪伴 眼睑 咂嘴 流泻 信赖 星罗棋布 大喜过望

幽芳 飘泊 唯独 顿时 慈祥 稀罕 离别 大抵 心灵手巧 源源不断 络绎不绝 受用不尽 轻松 精神 品格 灵魂 骨气 民族 气节 磨难 欺凌 自在 不动声色 境遇 毕竟 所谓 梳理 衰老 珍藏 手绢 华侨 奋发图强、励精图治、豪情壮志、再接再厉、 能书善画 风欺雪压 顶天立地 地头折节 (读读记记) 完整 尤其 提前 潺潺 婀娜 舞姿 粼粼 波纹 干涸 点缀 螃蟹 浮现 潮湿 流通 舒服 印象 读读写写 凉飕飕 颇负盛名 香飘十里 守望相助 词语盘点 3 (读读写写) 地震 混乱 安顿 昔日 废墟 坚定 挖掘 绝望 爆炸 叹息 悲痛 颤抖 拥抱 糟糕 确实 自豪 誊写 敬仰 奇妙 出版 戏剧 严厉 灵感 创作 任重道远、同仇敌忾、众志成城、临危不惧、 勇往直前、不屈不挠、大义凛然、前仆后继、 第六组

玷污 秉性 眷恋 姿态 迷人 至少 邻居 成熟 披荆斩棘、舍生取义、力挽狂澜、中流砥柱

目前 上腭 哺乳 退化 垂直 经验 判断 胎生 源泉 警告 提醒 歧途 谨慎 把握 极端 断言 特征 寿命 珍贵 急促 报警 盗窃 犯罪 嫌疑 欢声笑语 破烂不堪 满怀信心 一如既往 金属 银行 图纸 即使 规定 窗帘 保持 噪音 读读记记 废水 集中 处理 对付 研制 奇迹 博物馆 安然无恙 藕断丝连 (读读记记) 疲惫 忙碌 腼腆 触摸 残忍 虚弱 指教 滚荡 后悔 艰涩 拖沓 磨练 埋怨 冷漠 失魂落魄 震耳欲聋 大吃一惊 喋喋不休 雪上加霜 来日

乖巧 驯良 清秀 矫健 机警 躲藏 追逐 强烈 方长 忐忑不安 聊胜于无
专业知识分享

WORD 格式整理

第七组 读读写写

读读写写 远征 典礼 委员 协商 外宾 汇集 按照 预定

估量 卫矢 殿堂 宏伟 侵入 销毁 瑰宝 灰烬 排列 波浪 爆发 诞生 奋斗 庄严 宣告 欢呼 进犯 转移 掩护 任务 崎岖 尸体 坠落 雹子 电钮 肃立 瞻仰 肃静 飘拂 选举 骑兵 高潮 仇恨 眺望 豪迈 举世闻明 众星拱月 玲珑剔 次序 光明 共产党 万水千山 四面八方 透 亭台楼阁 诗情话意 天南海北 奇珍异宝 满腔怒火 斩钉截铁 读读记记 排山倒海 读读记记 磅礴 拟定 地域 殉职 奔赴 尊重 踌躇 黯然

停泊 港口 真挚 崇高 敬意 统治 准许 礼堂 操劳 严肃 石站 干扰 诚恳 簸箕 为难 胜利 浓厚 叩问 旗帜 旗杆 脊梁 刹那 硝烟 骨髓 保证 特殊 拘束 浑身 笤帚 局面 乐呵呵 夜 伤痕 痛苦 礼炮 扎根 悬崖绝壁 第八组 以继日 端端正正

专业知识分享
友情链接: